Header Ads

 


168 โรงเรียน' ร่วมใจ ”ตาดีกาสัมพันธ์” ที่ 'ค่ายจุฬาภรณ์' หวังขจัดยาเสพติดให้เยาวชนชายแดนใต้ โดยใช้กีฬาเป็นตัวหนุน


168 โรงเรียน' ร่วมใจ ”ตาดีกาสัมพันธ์” ที่ 'ค่ายจุฬาภรณ์' หวังขจัดยาเสพติดให้เยาวชนชายแดนใต้ โดยใช้กีฬาเป็นตัวหนุน

วันนี้ 10 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณสนามฟุตบอล “นำดี ตามดี “ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ”ตาดีกาสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน / ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ,นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ,นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอยี่งอ ,นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ,นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม “ตาดีกาสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปตามโครงการรวมพลังมวลชน กิจกรรมรวมพลังตาดีกากีฬานาวี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาพื้นบ้าน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี จาก 168 โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ 19 ตำบล และเทศบาลเมืองนราธิวาส 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ และอำเภอบาเจาะ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ โดยมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภทประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประเภทคู่ลีลา การแข่งขันยิงธนูโบราณ และการประกวดขบวนพาเหรดทางด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า โรงเรียนตาดีกา เป็นสถานที่หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดี ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมเกิดปัญหามากมายในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา และโรงเรียนตาดีกาก็ถือเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่จะเป็นจุดแข็งในการนำพาไปสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นตัวการลดโอกาสในการพัฒนาบุคคลและสังคม 

โดยโรงเรียนตาดีกาได้ทำหน้าที่สั่งสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งในหลักศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง และกิจกรรม “ตาดีกาสัมพันธ์” โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในวันนี้ จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกฝังการรักชาติ ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน

                                                 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริขับเคลื่อนโดย Blogger.