Header Ads

 


ปราจีนบุรี-เทคนิคปราจีนบุรีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนช่วยลดภาระชาวบ้าน

 ปราจีนบุรี-เทคนิคปราจีนบุรีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนช่วยลดภาระชาวบ้าน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566  ที่ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายวิรัช  รามัญ  นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นายเอนก วงศ์ษา  กำนันตำบลเนินหอม เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it จิตอาสา โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 3 ประเภท ซ่อม, สร้าง, พัฒนา และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกับชุมชนด้านค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นำคณะครู นักเรียน เข้ามาให้บริการซ่อม สร้าง พัฒนาให้ชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กล่าวถึงภารกิจด้านการให้บริการ โดยเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และยังสามารถส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน  สำหรับด้านการสร้างเป็นการสร้างอาชีพให้ชุมชน ได้มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำงานประจำ ทั้งหมดถือเป็นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

ในวันนี้มีการบริการซ่อมเครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ และยังรวมไปถึงการบริการถ่ายน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทพัดลม เตารีด ทีวี เครื่องขยายเสียง และการสร้างอาชีพ โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญทำการสอนการทำขนมไทย, ขนมหวาน สำหรับครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 2 ศูนย์ คือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลโคกไม้ลาย และที่ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี มีการเปิดให้บริการชุมชนในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ขณะที่ชาวบ้านที่เดินทางมาใช้บริการ ต่างกล่าวขอบคุณที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีมีโครงการดีๆ เข้ามาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดี 


ณัฐวัฒน์  กุลเศรษฐ์สุวภา  ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.