Header Ads

 


🌽🌽 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา☀️☀️

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา โครงการงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา โดยมีนายสมควร ไชยมหา เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานการจัดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา การจัดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาในวันนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา รวมถึงเป็นการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์ – อุปทานของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง หลังนาแบบแปลงใหญ่อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปและยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาแบบแปลงใหญ่อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ⛳️ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ🍒🍒ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🍒🍒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.