Header Ads

 


ปราจีนบุรี-วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ปราจีนบุรี-วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พร้อมด้วย ดร.วิชัย ชื่นชาติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมกับ นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ในเรื่องของโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และเมินผลพัฒนา และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และเมินผลพัฒนา  ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษาคู่พัฒนา โดยมีสถานศึกษาคู่พัฒนาร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับระดับอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีร่วมกับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย เปิดสอนรายวิชาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีร่วมกับโรงเรียนวัดโคกป่าแพง เปิดสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากการดำเนินโครงการสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน และด้านการใช้ทรัพยากร เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการนิเทศติดตาม และประเมินผลพัฒนาครั้งต่อไปเพื่อขยายสถานศึกษาคู่พัฒนาดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา


ข่าว ณัฐวัฒน์  กุลเศรษฐ์สุวภา  ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.