Header Ads

 


🔥🔥 เกษตรนครสวรรค์ ร่วมเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการลดการเผาในท้องถิ่นภาคเหนือ ปี 2566🌤️🌤️

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสมควร ไชยมหา เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการลดการเผาในท้องถิ่นภาคเหนือ ปี 2566 มีนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และมีนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกษตรกรในการทำการเกษตรปลอดการเผา และได้นำเทคโนโลยีและความรู้มาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยี ไปปรับใช้ในการเตรียมพื้นที่การเกษตรของตนเอง การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างความตระหนักด้านผลกระทบจากวิกฤติหมอกควัน และถ่ายทอดความรู้ในการจัดการพื้นที่เพื่อลดปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน มีกิจกรรม ไถกลบตอซัง กิจกรรมการร่วมเรียนรู้จากนิทรรศการกึ่งสาธิต การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร ทั้งด้านผลกระทบจาการเผาที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้เป็นปุ๋ย และอาหารสัตว์ ⛳️ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด🛗ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ ​0619782952​🛗
ขับเคลื่อนโดย Blogger.