Header Ads

 


ปราจีนบุรี แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมมทบ 12 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 ปราจีนบุรี แม่ทัพภาคที่  1 ตรวจเยี่ยมมทบ 12 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:30 น ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการ กองอำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่ 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 12 และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย เยี่ยมชมนิทรรศการการปฏิบัติงานฯมณฑลทหารบกที่ 12 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ 

โดยประวัติของค่ายจักรพงษ์เดิมจังหวัดปราจีนบุรี มีกรมทหารราบที่ 19 เป็นหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ครั้น พ.ศ.2460 จอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถกรมหลวง

พิษณุโลกประชานารถ พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรรินทรา

บรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกในขณะนั้นได้เสด็จมาทรงตรวจกิจการทหาร ณ จังหวัด

ปราจีนบุรีและได้ทรงพิจารณาเห็นว่าพื้นที่บริเวณดงพระรามฝั่งตรงข้ามกรมทหารราบที่ 19 มีลักษณะ

ภูมิประเทศเหมะสมที่จะเป็นที่ตั้งหน่วยทหาร จึงได้โปรดให้ย้าย กรมทหารราบที่ 19 จากริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง

มาตั้ง ณ บริเวณดังกล่าวเป็นหน่วยแรก ต่อมาพระองค์ทรงได้เสด็จกระทำพิธีเปิดค่ายเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม

2460 โดยทรงประทานเครื่องหมายประจำพระองค์ คือ"จักร กับ กระบอง" ให้เป็นสัญลักษณ์ประจำค่าย

และให้ถือนามว่า "ค่ายจักรพงษ์" ซึ่งนับว่าเป็นค่ายทหารแห่งแรก (แบบตะวันตก) ของกองทัพบก จึงได้

ยึดถือวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันกำเนิดค่ายจักรพงษ์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ เป็นหน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่ 1 ปัจจุบันมี

พลตรี ไพรัช แก้วศรี เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 คนที่ 49


ขับเคลื่อนโดย Blogger.