Header Ads

 


สมุทรสาคร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ผ่าน โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร     นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดโครงการ ซี่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้

* การอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรูปแบบของการบริการที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น รวมทั้งบุคลากรของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้เกิดความผิดพลาดล่าช้าทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการบริการในด้านงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพจากสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น จึงจัดโครงการอบรมฯ เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายที่สามารถให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ประชาชน ก่อนที่จะไปรับบริการ ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน
**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ซึ่งทุกคนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตร ร่วมกันออกไปเลือกตัวแทนของท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้าน เลือกได้ 1 เขต 1 เบอร์ เท่านั้น

 

----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ---

 *** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน //////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.