Header Ads

 


นราธิวาส - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงผลิตการทำบูดูบ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมประชารัฐร่วมใจ 1 (บ้านบาเฆะ) พ.ศ. 2567 – 2569 โดยมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบูดูบ้านบาเฆะ (ประชารัฐ 1) เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ *การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน และการสร้างความร่วมมือ ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ และได้นำข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์การจัดที่ดินเอกชนให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ,ข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลจากการฝึกอบรมเกษตรกร มาประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถของเกษตรกร และปัจจัยด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนารอบด้านอย่างต่อเนื่อง และได้แผนของชุมชนที่มาจากความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม พร้อมนำไปสู่การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ
** ด้านนายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบูดูบ้านบาเฆะ (ประชารัฐ 1) จำนวน 15 ราย ซึ่งสมาชิกของกลุ่มได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ กรณีคลื่นซัดชายฝั่งและน้ำทะเลยกตัวสูงทำให้บ้านเรือนเสียหาย ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนราธิวาส ได้จัดสรรที่ดินให้เพื่อทำกินและเป็นที่อยู่อาศัย พร้อมพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการสินค้าและการตลาดร่วมกัน เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรแบบมืออาชีพ ต่อไป


                         

--ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายประเสริฐ กองสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส --


*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์  ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิงรายงาน

/////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.