Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ บ้านโรงปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม 

ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแช่มชื่น และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

*การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้ 3 เรื่อง ดังนี้ (1) การเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบคุณภาพดิน โดย นางสาวเพชรดา ปิ่นวิเศษ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร (2) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย นายพงศธร ลี้สธนกุล วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแช่มชื่น (3) การท่องเที่ยวนวัตวิถีเชิงเกษตรและวัฒนธรรม โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ ลิขิตผลิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าไม้ และนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในอนาคต

**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดประชุมสร้างการรับรู้และการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับข้อมูลในประเด็นปัญหาทั้ง ด้าน และได้นำมาประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกร ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เลือกได้ 1 เขต 1 เบอร์ ทุกเสียงคือพลังร่วมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด โดยเกษตรกร ของเกษตรกร เพื่อเกษตรกร เข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพต่อไป 

----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวจันทร์เพ็ญ ลิขิตผลิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร---- 


--ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวศุภนิจ ทองโชติ เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม--- 


*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

//////////////////////////


ขับเคลื่อนโดย Blogger.