Header Ads

 


แม่วงก์​ ส่งมอบบ้าน"พลัง​ บวร" ตามโครงการซ่อม เสริม​ สร้าง​ ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท

ณ​ บ้านเลขที่ 211/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานส่งมอกบ้าน"พลัง​ บวร" ตามโครงการซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และพิธีส่งมอบบ้าน"พอเพียง" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ โดยมีพระครู​นิวิฐศีล​ขันธ์​ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ ประธานฝ่ายสงฆ์​ นางศิริรัตน์​ ศิริมาศ​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์​ นายอำเภอแม่วงก์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาชนกัน เข้าร่วมในการมอบบ้านให้กับ นายสมนึก สมทบ อายุ 57 ปี ซึ่งมีอาชีพรับจ้าง   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครอบครัว โดยการบูรณาการร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ควบคุมทุกมิติแบบองค์รวม การส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร บ้าน วัด ราชการ เสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดนครสวรรค์ และโครงการซ่อม เสริม สร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างโอกาสให้เด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางด้านที่อยู่อาศัยเข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม เสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับเด็กภายใต้หลักการออกแบบยูนิเวอร์​แซลดีไซน์ หรือการปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยสำหรับเด็กและคนทุกวัยในครอบครัวและแนะนำแนวทางการดูแลและพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง ในทุกสภาพแวดล้อมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 มิติ รายได้ สุขภาพ ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยรายนี้มีมติที่ประชุมศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบด้านสังคมของธุรกิจภาคธุรกิจจังหวัดนครสวรรค์ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวเปราะบาง ได้แก่ครอบครัวของนายสมนึก สมทบ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 211/1 หมู่ 3 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว ที่ให้การดูแลบุตรสาวในวัยเรียน และประสบปัญหายากจนมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ส่งผลต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของบุตรสาวซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น👏👏ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​👏👏
ขับเคลื่อนโดย Blogger.