Header Ads

 


สมุทรสงคราม-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามจัดเวทีประชาคมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม

  

วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ประธานคณะผู้ปฎิบัติงานระดับตำบลคลองโคน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาคี ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายจิระ  แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีการประชุม ดังกล่าว


* นางณริภา  ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การดำเนินการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในครั้งนี้ เป็นการรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองโคน เนื่องจากในปี 2566 นี้ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลคลองโคน เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  สำหรับปัญหาที่นำมาเข้าเวทีในครั้งนี้ มาจากการจัดทำแบบสำรวจปัญหาและความต้องการ จำนวน 105 ชุดข้อมูล สำนักงานฯ จึงสรุปข้อมูลเป็นประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข พร้อมแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีครั้งนี้ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ตลอดจนการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาตำบลคลองโคน  สำหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมในครั้งนี้สภาเกษตรกรจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเป็นเป็นแผนพัฒนาอาชีพตำบลคลองโคน ต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม /ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ  อนันตพันธุ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.