Header Ads

 


บริษัทผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างโรงแปลงขยะชุมชน เป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อรองรับปัญหาปริมาณขยะในอนาคตของเทศบาลนครนครสวรรค์

วันที่ 6 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ(บ่อขยะ) เทศบาลนครนครสวรรค์ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สถานที่ก่อสร้างโรงแปลงขยะชุมชน เป็นเชื้อเพลิง RDF บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด  และบริษัท ซีโรเวชท์ จำกัด โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทำพิธีเปิดหน้าดิน โครงการก่อสร้างโรงแปลงขยะชุมชน เป็นเชื้อเพลิง RDF  ในส่วนของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด มีคุณวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการฯ บริษัท บริษัท ซีโรเวชท์ จำกัด มีคุณทักษ์สุดา ถิ่นสันติสุข กรรมการผู้จัดการฯ คณะผู้บริหารบริษัท และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประกอบพิธี 
โดยสืบเนื่องจากการที่ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคตจังหวัดนครสวรรค์จะมีการขยายตัวของภาคธุรกิจ การค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครนครสวรรค์จึงใกล้ถึงขีดจำกัดในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
เทศบาลนครนครสวรรค์จึงมีการศึกษาและพิจารณามาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มารองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในอนาคต ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ การประชาคมรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ อีกทั้งการพิจารณาทั้งในส่วนของหน่วยงานในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานระดับกระทรวง ได้พิจารณาพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์ จากระบบฝังกลบ (Land Fill) ไปเป็นระบบ RDF ที่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถนำขยะเก่าและใหม่มาคัดแยกเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและนำไปผลิตไฟฟ้าส่งเสริมวาระแห่งชาติการจัดหาพลังงานทดแทนได้อีกทางหนึ่ง
โดยโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ แบบ RDF ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างระบบดังกล่าว แต่มีความล่าช้าไปจากแผนงานเนื่องจากปัญหาการขนส่ง การนำเข้าเครื่องจักร ปัญหาแรงงาน  ปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรค covid-19 และภาวะสงครามรัสเซียที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการผลิตเครื่องจักรเฉพาะทาง ต่อเมื่อสถานการณ์ปัญหาต่างๆบรรเทาลง ก็ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดพิธีเปิดหน้าดินในพื้นที่เพิ่มเติมในวันดังกล่าวนี้ขึ้นตาม ทั้งนี้คาดว่าระบบจัดการขยะ แบบ RDF ดังกล่าว จะเริ่มใช้งานได้ในเดือนสิงหาคม 2566❤️‍🩹❤️‍🩹ต้อย รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​❤️‍🩹❤️‍🩹
ขับเคลื่อนโดย Blogger.