Header Ads

 


พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำคณะสำรวจเส้นทางนำ้ที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

      
พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำคณะสำรวจเส้นทางนำ้ที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

     วันที่ 19 กันยายน 2565

เวลา 13.00 น

       นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่บริเวณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา การจัดการนำ้ นำ้เสีย การเกิดมลภาวะในนำ้  และนำ้ที่ไหลเข้่าสู่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน

        นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ท้องถิ่นจังหวัด และชลประทานจังหวัด ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีสื่อสังคมออนไลน์อ่างว่า มีนำ้เสีย นำ้ดำ จากบริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ไหลตามคลองส่งนำ้เข้าสู่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ซึ่งเป็นแหล่งนำ้ นำนำ้ดิบมาทำนำ้ประปาในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

     ในเบื้องต้นได้ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า 

       1.นำ้ประปาในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ใช้นำ้ดิบจากห้วยสีโทไม่ได้ใช้นำ้ดิบจากอ่างเก็บน้ำ ส่วนนำ้จากอ่างเก็บน้ำพุทธทยาน จะใช้ในการเกษตร 

       2.สำหรับกรณีนำ้เสียนั้น นำ้ที่ไหลจากด้านหน้าศาลากลางจังหวัด และนำ้ที่ไหลอยู่ฝั่งข้ามถนน จากปั้มนำ้มัน ปตท. จากโรงเรียนพระแม่โมลี สังเกตุแล้ว ไม่เป็นนำ้เสีย โดยชลประทาน จะได้นำนำ้ไปตรวจสอบคุณภาพของนำ้ทุกอาทิตย์ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

         3.นำ้จากคลองดังกล่าว ไม่ได้ไหลลงอ่างเก็บนำ้พุทธอุทยานโดยตรง แต่จะมีหนองนำ้กั้นอยู่ ช่วยกรองนำ้อยู่อีกชั้นหนึ่ง ฤดูฝนนำ้อาจล้นผนังกั้นไปบ้าง ลงสู่อ่างนำ้พุทธอุทยานบ้าง แต่นำ้ฝนทำให้นำ้ดังกล่าวเจือจาง แต่ฤดูแล้ง นำ้จะไม่สามารถเข้าอ่างเก็บน้ำได้ มีพนังกั้นนำ้ปิดกั้นอยู่

         อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง ให้กำหนดผู้ที่จะขออนุญาตสร้างบ้านพักอาศัยแห่งใหม่ ต้องมีระบบบำบัดนำ้เสีย ก่อนระบายนำ้สู่ชุมชน และเข็มงวดบ้านพักอาศัย ให้บริหารจัดการนำ้ภายในบ้านตัวเองโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน ทั้งนี้คณะทำงานชุดนี้จะได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

      ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมีข้อสงสัยในเรื่องใด ให้ช่องทางต่างๆได้ และโทรศัพท์สอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยตรง

ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.