Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันนี้ (6 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 รวม 150 คน ณ ห้องแพลทตินั่ม 2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์📍เนื่องจาก ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขาและเฉพาะด้าน ศักยภาพโอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.