Header Ads

 


นราธิวาส - ม.นราฯปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP ปีการศึกษา 2565โดยมีดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ภายในพิธียังมีการแสดง”บานอ”ดังกังวานไกล สะท้อนหัวใจแดนเมอนารอ” และการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย และการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยดร.อับดุลฮาฟิซ หิเล ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้

    


สำหรับโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการ SMP ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และพัฒนาครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี โดยมีการจัดกิจกรรมจำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. กิจกรรมเตรียมความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมครูผู้สอน

3. กิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

4. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5. กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์

ซึ่งจากการดำเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 166 คน และครูผู้สอนจำนวน 30 คน จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนโต๊ะดามียะห์อิสลามียะห์ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ โรงเรียนดารุ ลฮิกมะห์ โรงเรียนต้นตันหยง โรงเรียนอิบตีดาวิทยา และโรงเรียน ดาราศาสน์วิทยา ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการนั้นนักเรียนและครูผู้สอนได้รับความรู้ ทักษะปฏิบัติการ การเรียนรู้และการใช้ชีวิตร่วมกันต่างโรงเรียน แรงบันดาลในการเรียนวิทยาศาสตร์ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปต่อยอด รวมถึงประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


ด้านผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  กล่าวว่า ปัจจุบันปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ คือ บุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านความคิด การใช้เหตุผล การมีทักษะความสามารถในด้านวิชาการ ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดความชำนาญ จนกระทั่งเกิดทักษะในตัวของผู้เรียน เพื่อนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัย มีส่วนสำคัญที่จะช่วยในการผลักดันให้มีการพัฒนาระบบของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ การจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยโครงการ SMP เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทักษะในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทักษะปฏิบัติการค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง เสริมสร้างนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และกระบวนการ การทำงานเป็นทีม ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะปฏิบัติการ แรงบันดาลใจและประสบการณ์จากโครงการไปต่อยอด รวมถึงประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


          ////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.