Header Ads

 


วิทยาลับชุมชนนราธิวาสขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม แก่ผู้นำชุมชนและนักศึกษา ส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ “รู้รัก สามัคคี” บนพื้นฐานวิถีพหุวัฒนธรรม

ที่โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายดลเดช พัฒนรัฐ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมแก่ผู้นำชุมชนและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสภายใต้โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายยุทธนา พรหมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


สำหรับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสถือเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีแหล่งองค์ความรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน รวมทั้งมีกิจกรรมที่เชิญชวนให้นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ได้รับรู้ในแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมแก่ผู้นำชุมชนและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ “รู้รัก สามัคคี” บนพื้นฐานวิถีพหุวัฒนธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน เพื่อหนุนเสริมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนชุมชนบ้านทุ่งขมิ้น ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมภายใต้บริบททางวัฒนธรรม และเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และเรียนรู้ถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีคุณูปการให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาสทุกเชื้อชาติและทุกศาสนา

 

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่องเล่าดีดี รายอกีตอ”โดยว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามประจำพระองค์ กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์เสริมสร้างพลังสันติสุข และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน “สละพื้นบ้าน รวมใจเป็นหนึ่งสู่สันติสุข” เป็นต้น


ด้านนายดลเดช พัฒนรัฐ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม) กล่าวว่าจะเห็นได้ว่าการสร้างความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณี ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องวิถีชีวิต อาชีพและการดำรงชีวิตของกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนอย่างยังยืน โดยการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมของชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยหวังว่าทุกคนคงจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างทองแท้ และร่วมการนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยังยืน อีกทั้งยังได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค ซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยังยืนต่อไป

   นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.