Header Ads

 


🪂🪂เมืองสี่แคว เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์กรณีอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ🪂🪂

วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานพิธีเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด จำนวน 35 หน่วย และหน่วยงานในระดับพื้นที่จากทุกอำเภอ 70 หน่วย รวมทั้งสิ้น 100 หน่วย เข้ารับการฝึก ฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์สำหรับรูปแบบการฝึก : เป็นการฝึกแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)มีโจทย์สถานการณ์ตั้งตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยใช้สถานการณ์จริง และปัญหาจากอุทกภัยจากปีที่ผ่านมา เป็นโจทย์หลัก เพื่อให้ศูนย์บัญชาการระดับจังหวัด  ศูนย์บัญชาการระดับอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ระดมความคิดในการตอบโต้ สถานการณ์นั้นๆประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ฤดูฝนปีนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา ฝ และมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 5-10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีโอกาสสูงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยได้ในช่วงกลางเดือนกันยายน ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ การเชื่อมโยงและประสานงาน ในการบริหาร การภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ⛵⛵ต้อย รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​⛵⛵
ขับเคลื่อนโดย Blogger.