Header Ads

 


เมืองปากน้ำโพ รับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ณ ท่าข้าวกำนันทรง   อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 18 สิงหาคม 2565​ เวลา 11:00 น นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธา​น รับมอบ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช นายบรรจง โพธิวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมในพิธีรับมอบฯ    ด้วยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อนุมัติเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้มาประจำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร โดย นายไพรินทร์​ ลิ่มเจริญ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร​ ได้นำเครื่องจักรกลพร้อมทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาส่งมอบให้จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 5 ลำ และเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง 14 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง   ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์​ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนสถานที่เก็บ ทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัย จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง รวมถึงจัดเตรียมบุคลากร เพื่อทดสอบความพร้อม ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมทั้งควบคุมดูแล เก็บรักษา และบำรุงรักษา เพื่อให้พร้อมสำหรับปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสารภัยหากเกิดเหตุในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างทันท่วงที🐝🐝ต้อย รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🐝🐝
ขับเคลื่อนโดย Blogger.