Header Ads

 


ธ.ก.ส.เมืองปากน้ำโพ แถลงข่าวนโยบาย ไตรมาสที่ 2 ณ ห้อง The sun โรงแรมโพร์ทูซี อ.เมือง​นครสวรรค์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565​ 08.30 น นายเจริญชัย กสิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า การดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2565 ของสำนักงาน  ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์ โดยธนาคารได้กำหนดแนวทาง การบริหารจัดการคุณภาพหนี้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นเป้าหมายแท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับสภาวะการปัจจุบันที่ลูกหนี้ได้รับผลกระทบรุนแรง และมีความไม่แน่นอนสูง โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการหนี้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้เหมาะสมกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละราย ตามแนวทางของ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการในเฟสที่ 1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยธนาคารให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า  ธ.ก.ส. ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ยั่งยืน และการบริการจัดการหนี้ ตามมาตรการ LOAN MANAGEMENT   ส่วนโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระหนี้ให้กับลูกหนี้ โดยลดภาระการจ่ายชำระดอกเบี้ยบางส่วนให้แก่ลูกหนี้เกษตรกร และลูกหนี้บุคคลรวมถึงลูกหนี้ด้านสถาบัน ที่มีปัญหาการชำระหนี้(NPLs)​ เนื่องจากเหตุสุจริต และจำเป็น ซึ่งธนาคารมีระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2566 โดยธนาคารมีการช่วยเหลือด้วยการลดดอกเบี้ยมากน้อยตามการชำระหนี้ของลูกค้า   ส่วนโครงการชำระดีมีคืน ปีบัญชี 2565 ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าที่ยังคงมีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ ได้มีโอกาสได้รับเงินสดกลับคืนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค ที่มีการประกอบอาชีพและมีการผลิตที่แตกต่างกัน โดยมีการแบ่งงบประมาณเพื่อบรรเทาช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส ตามที่มาแห่งรายได้ของลูกค้า โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวคือ เกษตรกร และบุคคลตามข้อบังคับของธนาคาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านตามข้อบังคับของธนาคาร ยกเว้น สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และองค์กร   ส่วนสลากออมทรัพย์​ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ทางธนาคารจะเปิดรับฝาก "สลากออมทรัพย์   ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7" หน่วยละ 100 บาท จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 100,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลา 3 ปี ฝากครบกำหนดได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.06 ต่อปี พร้อมผู้รับฝากได้ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 46 ล้านบาทต่อเดือน เป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษี และยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมากมาย พิเศษสุด สำหรับลูกค้าเกษตรกร สามารถใช้สิทธิ์ผ่านระบบจองฉลากได้ สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท และลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนด ใช้สิทธิ์ผ่านระบบจองสลากได้ ไม่เกินวงเงินเดิม สูงสุดรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท จะแบ่งการเปิดรับฝากเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เปิดจองวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และเปิดรับฝากวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ฝากครบวงเงินรับฝาก 78,000 ล้านบาทแล้ว ส่วนช่องที่ 2 สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีอาชีพเกษตรกร และผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนด เปิดจองสลากผ่านระบบการจองฉลาก วันที่ 5-9 กันยายน 2565​ เปิดรับฝากสลาก วันที่ 19-21 กันยายน 2565 วงเงินรับฝาก 18,000 ล้านบาท ส่วนลูกค้าทั่วไป รับฝากผ่าน ธ.ก.ส.สาขาไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อวัน/ต่อราย และรับฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อครั้ง รับฝากสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อวันต่อราย โดยเปิดรับฝากวันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป🎬ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร  0619782952​🎬
ขับเคลื่อนโดย Blogger.