Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

วันที่  21 กรกฎาคม 2565  ที่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง ซึ่งมีนายแสง บุญทูล วิทยากรของศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง นำชมภายในศูนย์ฯ ครั้งนี้

*กลุ่มองค์กรเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดง เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2564  โดยกลุ่มจะเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน การปลูกผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปรนิกส์ การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เลี้ยงหอยเชอร์รี่ เลี้ยงกบ ซึ่งมีหน่วยงานภาคีต่างๆ เช่น ธนาคารออมสิน สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักงาน กศน.หนองจอก สำนักงานเขตหนองจอก ได้เข้ามาจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


**นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และได้สำรวจความต้องการ พร้อมปัญหาของกลุ่มองค์กรเกษตรกร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสนับสนุนความต้องการของกลุ่มในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่จะได้รับความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานอาชีพเกษตรกรรมในอนาคต ต่อไป

 

---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายไพศาล เฟื่องฟู นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต---- 


*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.