Header Ads
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565

 


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ของสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 – 4 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชุมจัดเตรียมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ วัดโพธิ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน


การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่มีการบริการในรูปแบบของคลินิกให้บริการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตรจากงานวิจัยและหลักวิชาการตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร อาทิ กรมปศุสัตว์ เปิดคลินิกบริการทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว กรมประมงมาร่วมให้ความรู้ด้านเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมให้ความรู้ด้านสหกรณ์ แนะนำการสร้างอาชีพเสริมต่างๆ  กรมพัฒนาที่ดินให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงบำรุงดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มาร่วมบริการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แก่เกษตรกรและผู้มารับบริการในงาน


สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดโพธิ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน ลงทะเบียนหน้างานด้วยบัตรประชาชนก่อนเข้ารับบริการ ไม่เสียใช้จ่ายตลอดงาน โทรสอบถามได้ที่ 02 424 9703 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 หรือ 02 435 5047 สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 


ภาพ/ข่าว นายประสบโชค  รื่นสุข สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครขับเคลื่อนโดย Blogger.