Header Ads
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักปี 2565 จังหวัดปราจีนบุรี ด้านการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง นำโดย นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองปราจีนบุรี นำจิตอาสาพระราชทานตำบล รอบเมือง บางเดชะ ท่างางาม ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี  เพื่อถวายพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ จิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ  100 คน ชาคริต เจริญชื่น รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.