Header Ads
เทศบาลตำบลหนองบัว เลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภา 1 ตำแหน่ง

ตามที่นายลำดวน ยศอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเป็นเหตุให้สิ้นสุดสมาชิกภาพของเทศบาลตำบลหนองบัว   เทศบาลตำบลหนองบัวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้สมัครสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเพียง1ราย คือนายทิพากร ครองสิน อายุ 46 ปี ผู้สมัครหมายเลข 1   บรรยากาศโดยภาพรวมการเลือกตั้งไม่คึกคักเท่าที่ควรตั้งแต่เวลาเปิดหีบ 08.00 น. - 17.00 น.ปิดหีบเลือกตั้ง เนื่องจากประชาชนในเขตเลือกตั้งยังกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในการเลือกตั้งซ่อม สท.ในครั้งนี้มีผู้สูงอายุ 103 ปี นายย่อม ใยนวล หมู่12 บ้านเนินขี้เหล็ก ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 11 บ้านเนินขี้เหล็ก นับว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในการมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ ใน12 หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้งมี อสม.ประจำหมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มงวดอีกด้วย  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัวและดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ของเขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้1.จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,500 คน2.จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 2,335 คน3.จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด 4,820 บัตร4.จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 2,335 บัตร  4.1จำนวนบัตรดี 2,079 บัตร  4.2จำนวนบัตรเสีย 100 บัตร   4.3จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 156 บัตร 5.จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 2,485 บัตร6.จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุดดังนี้   นายทิพากร ครองสิน ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 2,079 คะแนน     ประกาศ ณ วันที่ 19  มิถุนายน 2565......///ภคพล ครองสิน .......ข่าว/ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.