Header Ads
เมืองสี่แคว ออกหน่วยบำบัดทุกข์​ บำรุง​สุข​ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ณ ศาลาวัดหนองนมวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในระดับจังหวัดได้นำงานต่าง ๆ มาให้บริการประชาชน ที่อยู่ห่างไกลจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่ออย่างหน่วยงานในระดับจังหวัด รวมทั้งให้เบิกงานในระดับจังหวัดได้มาติดต่องานในพื้นที่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน  การออกหน่วยในวันนี้นอกจากจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนแล้ว ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มาเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ซึ่งมีฐานะยากจน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจนวัน 20 รายรายละ 1,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวน 20 รายรายละ 3,000 บาท พร้อมมีการมอบถุงธารน้ำใจให้กับผู้ยากไร้จำนวน 70 ชุด ซึ่งในโอกาสที่เดินมาพบปะพี่น้องประชาชนในวันนี้ ต่างจังหวัดขอนำประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของจังหวัด มาชี้แจงบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย การแก้ไขปัญหาขยะ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันโรคติดต่อเช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ปัญหายาเสพติดและการป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกด้วย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.