Header Ads
แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา เน้นย้ำกำลังพลเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา และการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ป่าภูเขา พื้นที่ป่าพรุ และพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงยากลำบาก เป็นการบูรณาการกำลังของหน่วยให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และจำเป็นต้องอาศัยทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่รอบด้าน เน้นย้ำกำลังพลเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการเข้าพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยกับกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา ตรวจเยี่ยมความพร้อมของอุปกรณ์ในการฝึก ก่อนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงานต่อไป 


พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า " วันนี้มาตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา และการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อทบทวน และเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่มีความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าภูเขาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมแต่ละจังหวัดได้ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ลดลง  จนนำมาการพูดคุยสันติสุขในห้วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการดำเนินการเชิงรุก การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าภูเขา โดยเฉพาะเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พื้นที่อำเภอบันนังสตา และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ยังค่อนข้างจะมีข้อจำกัดหลายอย่าง หลายครั้งที่พบกับการสูญเสีย ซึ่งเกิดจากปัจจัยความไม่พร้อม และขาดความชำนาญของการปฏิบัติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขาขึ้นมา เพื่อให้มีความรอบรู้ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหน้างาน มีไหวพริบปฏิภาณ มีความอดทน อดกลั้น สามารถปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ขอให้กำลังพลได้ ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้างานให้ได้มากที่สุด และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับพื้นที่ 


ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีดำริให้จัดตั้ง "หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา" ขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ป่าภูเขา พื้นที่ป่าพรุ และพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงยากลำบาก ซึ่งกำลังพลนั้นต้องมีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีขีดความสามารถ ร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นระยะเวลานาน โดยการบูรณาการกำลังของหน่วยให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจัดตั้งให้เป็นหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และขึ้นการบังคับบัญชากับผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขาครั้งนี้ มีการดำเนินการฝึกทั้งในที่ตั้ง และฝึกในพื้นที่จริง อาทิ การฝึกอาวุธศึกษา, วิชาแผนที่เข็มทิศ, การปฐมพยาบาล, ระเบียบการนำหน่วย, งานด้านการข่าว และยุทโธปกรณ์พิเศษ, การดำรงชีพในป่า, การปฏิบัติร่วมทางอากาศยาน, การปฏิบัติในป่าพรุ และปฏิบัติการทางน้ำ และบทเรียนจากการรบในพื้นที่ป่าภูเขา ป่าพรุ เป็นต้น นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.