Header Ads
เชียงใหม่ อินทนนท์ฝนกตกหนักยอดดอย-กิ่วแม่ปาน -ที่ทำการ วัดได้ 200 มม. เกิดน้ำไหลหลากแรง เตือนพื้นล่างอำเภอจอมทอง รับมือมวลน้ำ ประชาชนลำน้ำแม่กลางสองฝั่งเตรียมพร้อมยกข้าวของ สัตว์ไว้ที่สูงปลดภัย

 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดมวลน้ำไหลหลากจากยอดดอยลงมาตามลำน้ำแม่กลาง ส่งผลให้ตามน้ตำกลำน้ำสาขาต่างมีปริมาณน้ำไหลหลากแรง นายเกรียงไกร ไชยวิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต้องแจ้งเตื่อนไปยังประชาชนพื้นที่ราบอยู่สองฝั่งลำน้ำแม่กลาง ไหลลงไปและตามลำน้ำสาขา เนื่องจากกาตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมถึง 200 มิลลิเมตรทั้งยอดดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน และที่ทำการอุทยานแห่งชาติกม. 31 ส่วนหน่วยผาตั้งฯ วัดได้ 140 มิลลิเมตร และน้ำตกวชิรธาร 110 มิลลลิเมตร ด่านตรวจที่ 5 ขุนวาง วัดได้ 158 มิลลิเมตร และหน่วยพิทักษ์แม่ยะ วัดได้ 145 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามได้ประสานไปยังฝ่ายปกครอง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนในพื้นที่ให้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ฝั่งลำน้ำแม่กลาง พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำเอ่อล้น ให้ยกสิ่งของขึ้นที่ ย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่องปริมาณน้ำจากดอยอินทนนท์ยังคงไหลแรงมีปริมาณน้ำมาก 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.