Header Ads
ปทุมธานี ทน.รังสิต และ ม.นอร์ทกรุงเทพ MOU ร่วมกันส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชน    วันที่ 2 เมษายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส, ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และคณบดี ให้การต้อนรับ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต อาทิ นายชยุต สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต, นายไชยวัฒ มีคุณ ปลัดเทศบาลนครรังสิต เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต โดยมีนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

    โดยสาระสำคัญในการทำความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาเยาวชน ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถของบุคลากรเพื่อดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันสนับสนุนดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของทั้งหน่วยงานทั้งสองให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพ และด้านเทคโนโลยี ที่เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลนครรังสิต อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสแก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU) เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต  ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา และบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพอีกด้วย.ขับเคลื่อนโดย Blogger.