Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าพบรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพฯ

 


วันที่ 11 เมษายน 2565  ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สอดรับกับภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร โดยมี พ.อ.ก้อง ไชยณรงค์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ร่วมการหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ด้วย

*นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพฯ กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร จะร่วมขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชน รวมทั้งสื่อสารข้อมูลของภาครัฐให้กับประชาชนรับรู้ถึงการดำเนินงาน และรับทราบข่าวสารของประชาชน 


โดยผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในชุมชน ซึ่งจะได้รับทราบปัญหาของกลุ่มอาชีพ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนำไปสู่เรื่องอาหารกลางวัน รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับภาคการเกษตรโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ต่อไป

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.