Header Ads
นราธิวาส-TK park Narathiwat แถลงข่าว ห้องเรียนสาธิต (SME) ชั้น ม.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย เป้าหมายบ่มเพาะเยาวชน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK park Narathiwat) ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาคอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงห้องเรียนสาธิต (SME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ผศ. ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดร.ชารีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส สื่อมวลชนทุกแขนง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการแถลงในครั้งนี้ทั้งนี้เทศบาลเมืองนราธิวาส มีนโยบายส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีความในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และผลักดันให้ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ภายในจังหวัด สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน โดยโครงการเปิดสอนห้องเรียนสาธิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห้อง รับนักเรียน จํานวน 20 คน โดยจะเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนสาธิตนี้ จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการจําหนดใน 8 กลุ่มสาระ โดยจะมีการเสริมทักษะเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนในด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีการเรียนการ สอนในห้องปฏิบัติการ และจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากครูต่างชาติ

โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเทศบาลเมืองนราธิวาส เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา จึงร่วมกัน จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาด้านวิชาการให้กับผู้เรียนและผู้สอน  เพื่อถ่ายทอดความรู้ จัดกิจกรรม เสริมทักษะวิชาการในศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนการสอน เชิงการจัดโครงการ กิจกรรมค่ายวิชาการ ส่งเสริมเรียนรู้ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสาธิตวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนดใน 8 กลุ่มสาระแล้ว จะมีการเสริมทักษะเพิ่มเติม ให้แก่นักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจะจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากนักเรียน ทั่วไป ได้แก่ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น อุทยานการเรียนรู้ นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สัปดาห์คณิตศาสตร์ สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมว่ายน้ำ เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม ห้องเรียนสาธิต (SME) ค่าเล่าเรียน ฟรีอาหารกลางวัน ฟรีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยเรียน ห้องปรับอากาศ ณ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส หรือ (TK park )และยังมีบริการรถรับ-ส่งปรับอากาศ อีกทั้งสอนโดยครูต่างชาติ โดยเปิดรับนักเรียน 1 ห้องเรียนจำนวน 20 คน ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า โดยจะเริ่มรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 9 - 20 มีนาคม 2565 ทางเพจ Facebook ของโรงเรียนเทศบาล 1 หรือสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 เป็นต้น

           //////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.