Header Ads
นราธิวาส-นายอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส นำลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย อีกทั้งสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวให้คงอยู่กับพื้นที่

  

วันที่7 มี.ค.65 ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ นำปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนร้อยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 933 และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวบริเวณแปลงนา หมู่ที่ 4 บ้านโคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หลังช่วงปลายเดือนภุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในรอบ 23 ปี ทำให้น้ำท่วมขังแปลงนาข้าวที่กำลังใกล้เก็บเกี่ยวได้รับความเสียหาย 


ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ กล่าวว่า ปีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบความยากลำบากจากเหตุฝนตกหนักผิดฤดู ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะแปลงนาข้าวที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวแทนการใช้รถ พร้อมฝากเกษตรกรที่พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ให้ไปแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อขอรับเงินชดเชยจากทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 


นางอรทัย  ทองคุปต์ ปลัด อบต.พร่อน กล่าวว่า ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนี้เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้านได้อีกด้วย ซึ่งในพื้นที่ใกล้สูญหาย ไม่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะมานาน ซึ่งในการเก็บเกี่ยวได้ใช้แกะเป็นเครื่องมือที่ชาวนาภาคใต้นิยมใช้ เพราะสภาพภูมิประเทศ ปลูกข้าวได้ครั้งละไม่มาก และพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ลำต้นสูง การใช้แกะเก็บเกี่ยวทีละรวงสะดวกกว่าเครื่องมืออื่น ๆ 


ขณะที่ นายสุพงศ์ เทพพรหม กำนันตำบลพร่อน กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ในพื้นที่แปลงนาประมาณ 2 ไร่ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่แปลงนามีน้ำท่วมขัง ไม่สามารถนำรถลงเก็บเกี่ยวข้าวได้ ประกอบกับหากไม่รีบเก็บเกี่ยวในช่วง 1-2 วันนี้ ข้าวจะได้รับความเสียหายทั้งหมด ภาพรวมพื้นที่ตำบลพร่อน ชาวบ้านจะทำนาปลูกข้าวไว้รับประทานภายในครัวเรือน และถ้าเหลือก็ไว้จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้กับครอบครัว


                                       /////////////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.