Header Ads
ปราจีนบุรี. นายอำเภอบ้านสร้าง นำทีม เร่งไปพบนักเรียน เน้น!!! เลี่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน ป้องกันโควิดระบาด ”
       ศุกร์ที่ ๔ มี.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

       นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารอบต. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น โรงเรียนวัดอินทาราม และโรงเรียนวัดคลองเฆ่ ตำบลบางยาง  ซึ่งนับเป็นโรงเรียนที่ ๑๒ สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อเน้นย้ำให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดปราจีนบุรี โดยเคร่งครัด 

         โดยนายอำเภอ และคณะได้ร่วมสำรวจสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน เพื่อเน้นย้ำให้ทางสถานศึกษากำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ขั้นสูงสุด เนื่องจากสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มักเกิดจากการเลี้ยงสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งการเน้นย้ำในประเด็นดังกล่าว นับว่าเป็นความพยายามของนายอำเภอในการเติมเต็มให้มาตรการในการป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

         ในการนี้ นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์ นายก อบต.บางยาง ภายใต้การประสานงานจากนายอำเภอ ได้ให้การสนับสนุนฉากกั้นเว้นระยะห่างให้กับโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง เพื่อให้สถานศึกษาได้นำไปใช้กั้นบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนเพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

        สำหรับการลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจเยี่ยมสถานศึกษารวม ๑๒ แห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่/ชุมชน สาธารณสุข นำโดยนายอำเภอ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ “ลดความเสี่ยง เพิ่มการป้องกัน” เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ปลอดโรค ปลอดภัย จากการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สอดคล้องกับ นโยบายภาครัฐ และนโยบายเน้นหนักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๕

///////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.