Header Ads
ปราจีนบุรี “ ซ้อมจริง อำเภอบ้านสร้าง ฝึกทางยุทธวิธีและการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุแก่ฝ่ายปกครองท้องที่ เตรียมพร้อมปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและอาชญากรรม “
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วย พ.ต.อ.มงคล โท้เป๋า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง ได้เยี่ยมชมสาธิตการฝึกทางยุทธวิธีและการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม แก่ฝ่ายปกครองท้องที่ ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอบ้านสร้าง รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน ณ บริเวณลานสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง
นายอำเภอกล่าวว่า การฝึกภาคปฏิบัติทางยุทธวิธีในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ ในการปฏิบัติงาน และรู้จักวิธีป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยหากต้องเผชิญเหตุคับขัน อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการฝึกอบรม ภาคทฤษฎี เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แนวทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติด พฤติกรรมของผู้เสพ / ผู้ค้ายาเสพติด วิธีการสังเกตุพฤติกรรม และจดจำใบหน้า รูปพรรณ คน วัตถุ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
นายอำเภอกล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม เป็นนโยบายเน้นหนักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งต้องอาศัยฝ่ายปกครองท้องที่ และประชาชน ในการสอดส่องดูแล ป้องกัน และแก้ไขให้เกิดความสงบสุข เพราะจะอาศัยเฉพาะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น คงไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึง
โดยในวันนี้ เป็นการฝึกทางยุทธวิธี ครั้งที่ ๓ แล้ว ประกอบด้วยฝ่ายปกครองท้องที่ ตำบลบางยาง และตำบลบางแตน และครั้งที่ ๔ จะดำเนินการฝึก ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ แก่ตำบลที่เหลือ อีก ๓ ตำบล ก็จะครบทั้ง ๙ ตำบล ของอำเภอบ้านสร้าง
ในตอนท้ายนายอำเภอบ้านสร้าง ได้ขอบคุณท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง และเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสาธิตการฝึกอบรมยุทธวิธีและการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุแก่ฝ่ายปกครองท้องที่ ดังกล่าว และวันนี้ท่านนายอำเภอบ้านสร้างได้ร่วมการฝึกด้วย โดยการใช้ไม้ง่ามเข้า ระงับเหตุ ร่วมกับผู้เข้าฝึกในวันนี้ด้วย///////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.