Header Ads
พิจิตร-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ.2565 และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2564/65

 

วันที่ มีนาคม 2565 ที่แปลงพริกซอสของสมาชิกสหกรณ์ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรนายมาโนช ชลอวงษ์ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (Good Agriculture Practices : GAP) พริกซอส ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด จำนวน 52 ราย พื้นที่ 112 ไร่ งาน และสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด จำนวน ราย พื้นที่ ไร่ งาน ในโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ.2565 ตามแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับที่ปรึกษาบริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการตลาด (MOU) ระหว่างสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด กับ ภาคเอกชน โดยศูนย์ส่งเสริมการเพาะปลูกศราวุฒิการเกษตรในการผลิตและรับซื้อพริกซอส ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวเหนียวคุณภาพ ณ แปลงพริกซอสของสมาชิกสหกรณ์ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2564/65 ที่ได้รับเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับสมาชิกจำนวน 19 ราย พื้นที่ 320 ไร่ คาดว่าจะได้รับผลผลิตประมาณ 70 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 450,000.- บาท โดยสหกรณ์จะเป็นจุดรวบรวมผลผลิตส่งให้กับภาคเอกชนผู้รับซื้อ เป็นการสร้างเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งจากการทำนาที่เป็นอาชีพหลัก

ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร / นางสาวชมัยพร การสมทรัพย์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

//////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.