Header Ads
พรรคพลังสังคมใหม่ทำบุญครบรอบ 1 ปี และจัดกิจกรรมประชุมใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน เวลา 11.00 น. ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคสังคมใหม่ พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค ร่วมกันทำบุญถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งพรรคสังคมใหม่ 

 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ได้มีการจัดประชุมใหญ่สมัยสามัย ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายจารุพงษ์สกุล จิณะโชฒิกุล รองหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม มีการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ จากสถานการณ์โรคระบาดทำให้การรับสมัครสมาชิกพรรคต้องทำให้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคข้อที่ 62 ถ้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคการเมืองด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบตามที่พรรคการเมืองกำหนด โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้ข้อบังคับพรรคดังต่อไปนี้แทน การรับสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคการเมืองด้วยตนเอง หรือส่งบัตรประชาชนมาสมัครทางเว็บไซต์ทางออนไลน์ และทางเพจของพรรคพลังสังคมใหม่  ได้ทุกช่องทาง นอกจากนี้ที่ประชุมจึงได้ขอให้มีผู้เสนอสมาชิกที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีการเสนอชื่อให้ที่ประชุมลงมติรับรองดังนี้ 

นาย วัชรินทร์        ชัยภัทร์ชนก                โฆษกพรรค  

นางสาว รัชนีกร     เชียงสอน                   รองเลขาธิการพรรค

การประชุมใหญ่สมัยสามัญในครั้งนี้ ได้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน  272  คน ประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคการเมือง  ผู้แทนสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคการเมือง 


ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวช่อง 13 สยามไทย ถ่ายภาพ/รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.