Header Ads
ปราจีน เร่งฉีดเข็ม 3 ให้กับบุคคลากรด่านหน้าวันที่ 27 มกราคม 2464 เวลา 8.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลบ้านพระ และ ตำบลดงขี้เหล็ก นำโดย แพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ แพทย์ประจำสาธารณสุขตำบล ได้จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 บูสเตอร์เข็ม 3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหน้า ที่ได้ฉีดเข็มสองไปแล้ว ในตำบลบ้านพระ และ ตำบลดงขี้เหล็ก ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้น มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านพระ และตำบลดงขี้เหล็ก กับพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนที่อยู่กันค่อนข้างเป็นชุมชนเมือง และอาจจะพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดได้ อีกทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่จะต้องพบปะชาวบ้าน และลูกบ้านของตนในชุมชน ทำให้ต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรด้านหน้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ทางจังหวัดปราจีนบุรี และสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้นำวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 156 โดส มาฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ตำบลบ้านพระ และตำบลดงขี้เหล็กที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้กับทางโรงพยาบาลสถานีตำบล ทั้ง 2 ตำบล จำนวน 156 คน ให้ได้รับการเข้าฉัดวัคซีน บูสเตอร์ เข็ม 3 เป็นวัคซีนไฟซอร์ ให้กับบุคลากรด่านหน้าที่ได้ผ่านการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 มาแล้ว ซึ่งบรรยากาศภายในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และครบตามจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า


ข่าว/สุรชัย ใจบุญ

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.