Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพการผลิตผักอินทรีย์โดยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล (แขวง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สถาบันพัฒนานักธุรกิจเกษตร แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


 วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่สถาบันพัฒนานักธุรกิจเกษตร แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพการผลิตผักอินทรีย์โดยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล (แขวง) ประจำปีงบประมาณ 2565 นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายนายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ ซึ่งมีนายธนโชติ หอมแย้ม หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 และเกษตรกรในพื้นที่แขวงกระทุ่มราย กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
*นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนในการใช้สารเคมีในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาดนำการผลิต ยกระดับการผลิตของเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยมีนางสาวเสาวรส สันประเสริฐ ประธานวิสาหกิจชุมชนก๊อดฟาร์เมอร์กระทุ่มราย มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง พื้นฐานในการผลิตผักอินทรีย์ พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติจริงในการปลูกผักอินทรีย์ ,นายวีระ สรแสดง เจ้าของ เรส-คิว ฟาร์ม มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง นวัตกรรมการจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรและการบริหารสินค้าเกษตรสู่ระบบตลาด ,นายนันทวิทย์ จักสาน ที่ปรึกษาด้านการจัดการพื้นที่เกษตร มาบรรยายพร้อมปฏิบัติเรื่อง หลักการปลูกผักอินทรีย์และปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร มาบรรยายพร้อมปฏิบัติ เรื่องดิน/การเก็บตัวอย่างดิน/วิเคราะห์ดินเพื่อหาธาตุอาหารในดิน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อจะกลับไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองต่อไป    


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 --- 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวเสาวรส สันประเสริฐ ประธานวิสาหกิจชุมชนก๊อดฟาร์เมอร์กระทุ่มราย ---

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.