Header Ads
“ปกป้องประชา อนุรักษ์กำลังรบ บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกำลังพล และประชาชนถึงในพื้นที่ห่างไกลถึงชายแดน”
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บูสต์เข็มที่ 3 ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนรักษาอธิปไตยของชาติ และประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังผาเมือง อำเภอน้ำปาด จัดหวัดอุตรดิตถ์


เนื่องจากมีการพบการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ในประเทศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศของกองกำลังชายป้องกันชายแดน ที่เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องประเทศ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค โดยทางโรงพยาบาลจะมีการติดตามสังเกตุอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติในการฉีดวัคซีน ก็สามารถรายงานการอาการ และเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ตลอดจนมีมอบยาสามัญประจำบ้าน และพ่นหมอกควันอีกด้วย เพื่อดูแล รักษากำลังพลในพื้นที่ชายแดน ตามภารกิจอนุรักษ์กำลังรบ และ การเวชกรรมของเหล่าทหารแพทย์


ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพนาคา คะเลิศรัมย์/รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.