Header Ads
กำแพงเพชร - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประชุมเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ต้านโควิด -19 พร้อมขจัดความยากจน


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ซึ่งมีนายแพทย์ สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร และตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร  ให้มีทิศทางเป็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบกับเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อขจัดความยากจนสร้างเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพทางกายทางจิตใจที่ดี อย่างยั่งยืน 

      นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชรและประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจรวมถึงภาวะจิตใจของประชาชนทั่วไป ดังนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์ในครั้งนี้จึงอยากให้คณะกรรมการได้มุ่งเน้นไปที่ ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเรื่องหลัก

          นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ชี้แจงว่าในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 437 ราย และขณะนี้ยังมีอีกหลายคัตเตอร์ที่มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรวมกลุ่มและรับประทานอาหารร่วมกัน ขณะนี้จำนวนเตียงของโรงพยาบาลที่ไว้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 นั้น ใกล้จะเต็มทั้งหมดแล้วรวมถึงโรงพยาบาลสนามด้วย ดังนั้นจึงขอให้ช่วยกันชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ดำเนินการเร่งวัคซีนให้ครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยลง

        ด้านนายเสริมวุฒิ สุวรรณนะโรจน์ เจ้าของบริษัทเฉาก๊วยชากังีาว ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคเอกชนชี้แจงว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะดีขึ้นระยะยาวนั้นจำเป็นต้องให้ตระหนักรู้ถึงคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งขณะนี้ตนได้มีโครงการคุณธรรมนำการศึกษาเพื่อปลูกฝังเด็กให้คิดดีทำดีจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะเป็นการช่วยลดและขจัดความยากจนได้อีกทางหนึ่ง

    ซึ่งในที่ประชุม มีความเห็นว่าควรจะวางยุทธศาสตร์แบบบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันโดยเน้นประเด็นสำคัญดังนี้คือ  

1. ขับเคลื่อนการป้องกันและรักษาเกี่ยวกับโรคโควิด 19 

2. ช่วยกันหาทางป้องกันและรักษาผู้ป่วยติดเตียงที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ

3. มุ่งเน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กเพื่อสร้างจิตสำนึกเพื่อจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยขจัดความยากจนให้สังคมน่าอยู่ต่อไป 

ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.