Header Ads
เชียงราย - เดินหน้าจัดงานพ่อขุนเม็งรายตามมาตรการโควิด-19


ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลาง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง และ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย โดยงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 28 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 10 วัน 10 คืน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 
          โดยการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 760 ปี ของการสร้างเมืองเชียงราย เมืองเชียงราย ซึ่งในวันที่ 26 มกราคม 2565 จัดให้มีพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง การประกอบพิธีบวงสรวง สืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมประกอบพิธีไหว้สาพญามังราย ถวายเครื่องราชสักการะของอำเภอ 18 อำเภอ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย
          ส่วนพิธีเปิด “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565”  จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.  ด้วยขบวนแห่ของ 18 อำเภอ มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์ ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังสนามบินเก่า(ฝูงบิน 416 เชียงราย)  มี นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิด ณ เวทีกลางในเวลา 18.30 น. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดเชียงราย การแสดงบนเวทีของศิลปินนักร้อง นักแสดง การประกวดร้านนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และร้านนิทรรศการอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และการออกร้านของเหล่ากาชาด ร้านกาชาดไชโย
          นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2565 นั้นทางจังหวัดเชียงรายได้ประชุมหารือกับหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและได้ออกคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานเป็นกองต่างๆ จำนวน 8 กองงาน อาทิกองงานด้านสถานที่ ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยและที่จอดรถ อื่นๆ ได้มีการประชุมคณะทำงานซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติที่ก่อนหน้าได้ให้ทุกกองได้ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานที่ได้รับการมอบหมาย และในวันนี้ทุกกองได้มารายงานผลดำเนินการ โดยส่วนใหญ่การจัดงานในลักษณะเดิม สิ่งที่มุ่งหวังเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายที่ซบเซาจากพิษไวรัสโควิด-19ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้ทำการกระตุ้นศรษฐกิจฐานล่างในการสนับสนุนการจัดงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นเรื่องถนนคนเดิน กาดนัด กาดเมืองต่างๆ ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีความมุ่งหมายให้พี่น้องในพื้นที่ได้จับจ่ายใช้สอยและมีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 ซึ่งหากประชาชนต้องการร่วมงานก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงมาแสดงโดยขณะนี้ตนเองได้มอบหมายให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านไปทำความเข้าใจกับประชาชนหากต้องการผลตรวจโควิด-19 แบบ ATK สามารถไปตรวจได้ที่ โรงพยาบาลประจำตำบลทุกแห่งใกล้บ้านคุณ  ส่วนร้านค้าต่างๆภายในงานก็ต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK มาแสดงไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงานเช่นกัน                                                 

ภาพ/ข่าว  จักรภัทร แสนภูธร - รมณ ภัทรทองศักดิ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.