Header Ads
กองเรือยุทธการแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.กร. ที่ต้องการเห็นผลใน 100 วันแรก และมอบนโยบายเร่งด่วน สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป


วันที่ 20 ม.ค.65 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมทั้งผู้บังคัญชา ในกองบัญชาการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และฝ่ายอำนวยการ ในกองเรือยุทธการ ร่วมรับการฟังแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.กร. ที่ต้องการเห็นผลใน 100 วันแรก ณ ห้องประชุม บก.กร.1 รวมถึงกำลังพลในเรือและกองบัญชาการหน่วยขึ้นตรงต่างๆผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนกองเรือยุทธการ ให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ คือ เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติในทุกภารกิจ นั้น นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องการเห็นผลสำเร็จภายใน 100 วันแรก จำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของฝ่ายเสนาธิการรบ หรือ Combat Staff การจัดทำแนวทางการเสนอโครงการเสริมสร้างกำลังรบ การเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ และการปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จนมีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เกิดจากการทุ่มเท แรงกาย แรงใจ และแรงสติปัญญา ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มอบนโยบายเร่งด่วน สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ภายใต้กรอบแนวคิด “ก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จและเป็นมืออาชีพ” ดังนี้
นโยบายประการแรก การพิจารณากำหนดกำลังทางเรือ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และงบประมาณ โดยให้มีการจัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา และเตรียมความพร้อมรบของ กร. ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และงบประมาณ
นโยบายประการที่สอง จัดชุดตรวจสอบและทบทวนความพร้อมกำลังทางเรือของ กร. ที่ส่งไปปฏิบัติราชการ โดยจัดชุด Mobile Team ระดับนโยบาย บูรณาการตรวจสอบความพร้อมรบของกำลังทางเรือของ กร. ในระดับนโยบาย ในพื้นที่ ที่มีกำลังทางเรือของ กร. ไปปฏิบัติราชการ
นโยบายประการที่สาม สร้างนักรบไซเบอร์ โดยพิจารณาจัดการอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทำสงครามไซเบอร์ และสร้างเครือข่ายนักรบไซเบอร์ของ กร. เพื่อเตรียมการสำหรับปฏิบัติการด้านสงครามไซเบอร์ในอนาคต
นโยบายประการที่สี่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีของ กร. โดยจัดการอบรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อให้กำลังพลได้นำไปต่อยอดเสนอโครงการวิจัยฯ ในอนาคตได้
นโยบายประการที่ห้า การจัดทำโครงการ Good Home and Good Health : GH2 โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้กำลังพล กร. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้านพักในหมู่บ้าน กร. ได้รับการปรับปรุง มีกลไกดูแลชุมชนโดยชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ มีระบบในการเข้าไปดูแลสุขภาพการเจ็บป่วยของกำลังพลและครอบครัวอย่างทั่วถึง
นโยบายประการที่หก ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านพัก (ต่อเนื่อง) และติดตามเร่งรัด/ดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นที่หมู่บ้าน กร. ในระยะที่ 2 เพื่อให้บ้านพักในหมู่บ้าน กร. ได้รับการปรับปรุงตามแผน และระบบน้ำประปาได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพของน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายประการที่เจ็ด ส่งเสริมให้กำลังพลให้มีรายได้เพิ่มเติม โดยมีการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของกำลังพล กร. ทั้งในพื้นที่ กร. และเครือข่ายโซเชียล
นโยบายประการที่แปด สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพกับหน่วย ทร. ในพื้นที่สัตหีบตามความเหมาะสมของสถานการณ์
นโยบายประการที่เก้า สร้างการรับรู้ภารกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กร. โดยให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ กร. ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
นโยบายประการสุดท้าย พัฒนาการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยพิจารณานำเทคโนโลยีปัจจุบันมาสนับสนุนในการบริหารงานของ กร. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การดำเนินการต่อไปในไตรมาสที่ 2 จึงขอให้กำลังพลทุกนายให้ความร่วมมือด้วยความมุ่งมั่น และเข้มแข็งต่อไป เน้นการทำงานเป็นทีม และยึดหลักค่านิยมของกองเรือยุทธการ FLEET 4.0 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกองเรือยุทธการของเราให้เป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือสมดังคำกล่าวที่ว่า “กองเรือยุทธการเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของกองทัพเรือ” และ “ก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จและเป็นมืออาชีพ” เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกองเรือยุทธการและกองทัพเรือสืบไป

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.