Header Ads
ชลบุรี-กตป.ร่วมกับ นิด้า จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)ตามนโยบาย กสทช.

วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพลูแมน พัทยา จ.ชลบุรี ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิด การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญ ในกิจการโทรทัศน์ นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าที่ปรึกษาในโครงการฯ และคณะกล่าวนำเสนอกระบวนการติดตามและประเมินผล

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ ว่า "กสทช. ตระหนักและให้ความสำคัญกับกิจการโทรทัศน์ที่เป็นสื่อหลักมีอิทธิพลต่อมนุษย์ และสังคมมาเป็นเวลายาวนาน ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงโลกเกิดเป็นภูมิทัศนใหม่ของการสื่อสารมวลชน การทำหน้าที่ของ กสทช. เป็นความท้าทายและ

เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่จะกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์พัฒนา

อย่างมั่นคงยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศชาติประชาชน โดยนโยบายและมาตรการต่างๆ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในฐานะผู้ทำหน้าที่ติดตามตวจสอบและประเมินผล ด้านกิจการโทรทัศน์ จึงมีความจำเป็นทีต้องมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของ

ประเทศไทย"

จากนั้น ได้มีการเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญ ในกิจการโทรทัศน์ โดยมีตัวแทนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทย ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่ประกอบอาชีพในกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล ทุกภาคส่วน เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอมาก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ปลื้ม ดวงโทลา /ข่าว

กนก มนต์อ่อน ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.