Header Ads

 


แพร่ ม.แม่โจ้แพร่ จับมือ อบจ.แพร่ "ยกระดับ" จัดประกวดสินค้าปลอดภัย ตามโครงการกาดม่วนใจ๋ ใส่ใจสุขภาพ การประกวด Product Champion ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์
 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดธรรมเมือง ตำบลช่อแฮ  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิด "โครงการกาดม่วนใจ ใส่ใจสุขภาพ" การประกวด Product Champion ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ของตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในตำบลและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมี ดร.สมบัติ กันบุตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นหัวหน้าโครงการ ฯ กล่าวรายงาน 


ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่เขต 3 อำเภอสูงเม่น, นายอดุลย์ ไหล่ทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ ,นางสาวเกษร ปลาลาศ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลช่อแฮ ,นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์  ผอ.ร.ร.วัดต้นไคร้, นายศิริพงศ์ วงค์แสน รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นางภคพร สดสวย รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นางสุภัทร มัชฌิโม ที่ปรึกษานายกฯนายธนาวุฒิ หอมขจร เลขานายก ฯ นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภาฯ นายม้วน สูงศักดิ์ รองประธานสภา ,นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มสิริ  หน.สำนักปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ, นายสุพจน์ ล่องหน ผญ. ม 4 ต.ช่อแฮ , นายถาวร กาศลังกา สารวัตรกำนันตำบลช่อแฮ เกษตรกรตำบลช่อแฮ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช่อแฮ


สำหรับโครงการกาดม่วนใจใส่ใจสุขภาพ การประกวด Product Champion League ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ของตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในตำบลและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและนักท่องเทียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งโครงการ ดังกล่าวในปัจจุบันการนำเข้าสารเคมีการเกษตรของประเทศไทยพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนือง


นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า

ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ในปี 2565 มีการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตร 164,383 ต้น มีมูลค่า 22,044 ล้านบาท เป็นสารกำจัดวัชพืชมากที่สุด ร้อยละ 68.20 มีสัดส่วนการนำเข้ามาจากประเทศจีนมากที่สุด ร้อยละ 67.50 ผลทำให้อุตสาหกรรมเคมีทางการเกษตรเติบโตอย่างมากเกษตรกรเข้าถึงสารเคมีได้ง่ายและมีการใช้มากเกินความพอดี ปัจจุบันยังไม่มีการให้ขึ้น ทะเบียนสารเคมีทีเป็นพิษร้ายแรง 4 ชนิด คือ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอสและอีพีเอ็น ที่ถูกห้ามใช้ในหลายประเทศรวมถึงประเทศคู่ค้าของไทยโดยมีการรณรงค์ที่จะยุติการขึ้นทะเบียนสารเคมีดังกล่าว จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น


โครงการกาดม่วนใจ ใส่ใจสุขภาพการประกวด Product Champion League ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ของตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในตำบลและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ

แพร่.รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.