Header Ads
ชุมพร - การเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase จังหวัดชุมพร ตามโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิด การเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase จังหวัดชุมพร ภายใต้ชื่องาน “RUBBER SMART TRADE 2021 Online Business Matching @ชุมพร” ตามโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ โดยการจัดกิจกรรมเจรจาเชื่อมโยง ตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ร่วมกับ นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภารักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชุมพร ของ กระทรวงพาณิชย์ ในวันนี้

    นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชุมพร ในนามของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร  กล่าวว่า “การเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase” ภายใต้โครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ในจังหวัดชุมพร

           การจัดกิจกรรมวันนี้  มีผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ราย และผู้นำเข้าต่างประเทศ เข้าร่วมเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching)  จำนวน 5 ราย  มีคู่เจรจาการค้า 13 คู่ค้า จาก 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย  ไทย. และ จีน อีกทั้งมีคลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ โดยผ่านระบบ ZOOM จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้บริการตลอดการจัดกิจกรรม 

    นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาตลาดและโอกาสใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการไทย 

โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ในการสร้างภาพลักษณ์  สร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการฐานรากและชุมชนสู่ Global Value Chain เช่นการปรับรูปแบบกิจกรรมเจรจาการค้าให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยจัดให้มีการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ OBM (Online Business Matching) ผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องจังหวัดชุมพร จนทำให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Online Business Matching) ในวันนี้

ธนากร โกศลเมธีรานงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ขับเคลื่อนโดย Blogger.