Header Ads
เมืองสี่แคว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและเผาตอซังข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (14 ธันวาคม 2564) เวลา 11.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   ประธานในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและเผาตอซังข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง จังหวัดนครสวรรค์ กับสมาคมชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาล และประธานแปลงใหญ่ข้าวในพื้นที่จังนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและแสดงเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและตอชังข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเผาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครสวรรค์ และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน

ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.