Header Ads
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ประจำปี (ภาคทะเล) มุ่งหวังสร้างนักรบทางเรือที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย


กองเรือยุทธการ คือ ร่างกายและจิตวิญญาณของกองทัพเรือ           

ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ธ.ค.64 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ (ภาคทะเล) ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ประจำปีงบประมาณ 65 บนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการฝึกที่สำคัญ เช่น การปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน , การแปรกระบวน , การรับส่งสิ่งของในทะเล , การป้องกันความเสียหายภายในเรือ , การตรวจจับเป้าใต้น้ำ , การปราบเรือดำน้ำต่อเป้าที่ใช้ในการฝึกปราบเรือดำน้ำ (EMATT) , การต่อต้านการก่อการร้าย , การแบ่งฝ่ายฝึกประลองยุทธ์ เป็นต้น

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือประจำปีเป็นการฝึกที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความชำนาญและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ระดับยุทธวิธี หรือระดับ Basic Tactics ตั้งแต่ภาวะปกติ  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้กำลังทางเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่จะได้รับมอบหมาย รวมทั้งการใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศในภาวะสงคราม หรือ Ready to Combat โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ 65 ได้ติดตามการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือมาโดยตลอด  ตั้งแต่ในห้วงต้นของการฝึก ซึ่งเป็นการอบรมในห้องเรียนเพื่อทบทวนหลักการ หลักปฏิบัติ และหลักยุทธวิธี ให้เข้าใจอย่างท่องแท้ 

จากนั้นเป็นการฝึกภาคทะเล เพื่อฝึกปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีในสาขาการปฏิบัติการทางเรือของแต่ละกองเรือ  ฝึกวางแผนร่วมของฝ่ายเสนาธิการรบ (Combat Staff)  และนำกำลังเข้ามาบูรณาการการฝึกของกองเรือที่เกี่ยวข้อง  เพื่อทดสอบแผนการปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติการร่วม รวมถึงการอำนวยการยุทธ์ของการปฏิบัติในยุทธวิธีตามสาขาการรบต่างๆ  

นับได้ว่าเป็นตามแนวทางการปฏิบัติที่ครบถ้วน ตามนโยบายการฝึกและการเตรียมกำลังที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ให้ไว้ โดยมีคณะผู้ประเมินผลการฝึกของกองการฝึกกองเรือยุทธการ ที่ได้กำหนดหัวข้อการฝึก และสถานการณ์รบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง เป็นไปตามนโยบาย การฝึกที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” 

การประเมินผลการฝึก ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  เป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญว่า ความชำนาญในการปฏิบัติการต่าง ๆ อยู่ในระดับใด ต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดบ้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการฝึก ได้นำบทเรียนที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข แนวทางการปฏิบัติ  และหลักนิยมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การฝึกครั้งนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ชื่นชมกำลังพลทุกนาย ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำการฝึกในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และให้พึงระลึกไว้เสมอว่า “กองเรือยุทธการ คือ ร่างกายและจิตวิญญาณของกองทัพเรือ” การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการเรือ หรือพลทหารคนสุดท้าย ถ้าขาดคนหนึ่งคนใดไป เรือหรือหน่วยนั้นๆ จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ ให้ภูมิใจ มุ่งมั่น เข้มแข็ง อดทน ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ให้มุ่งเน้นองค์บุคคลเป็นสำคัญ ด้วยการฝึกที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี  และมีความจริงจัง จะสร้างให้กำลังพลทุกนายเป็นนักรบทางเรือ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และจะสามารถขับเคลื่อนหน่วย หรือเรือให้มีความเข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็นผลสำเร็จต่อไปภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.