Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564


วันนี้ (14 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

โดยภายในงานประกอบด้วย การกล่าวการคำปราศรัย ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564  การแสดงความสามารถของคนพิการ มอบโล่และเกียรติบัตรคนพิการต้นแบบ มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการ การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนพิการ รวมถึงการจับสลากของรางวัลเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจแก่คนพิการ 

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาได้แสงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.