Header Ads

 


สหกรณ์ต้นแบบ ขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิต นำรายได้เข้าประเทศ”

   นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายพัลลภ ขันมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   และนางกนกวรรณ ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาตลิ่งต่ำ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการผลิต นำรายได้เข้าประเทศ” ผลิตสินค้าข้าวได้มาตรฐาน GAP GMP HACCP จำหน่ายประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย จัดส่งข้าวตามข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาครั้งละ 1 ปี (มกราคม ถึง ธันวาคม)ในอนาคตจะขยายตลาดเพิ่มไปยังประเทศเดนมาร์กต่อไป

   นายศรัณยู สืบจ้อน ผู้จัดการสหกรณ์ และคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค แนวทางการดำเนินงานที่ส่งผลให้สหกรณ์ประสบผลสำเร็จ นั่นก็คือ โครงการผลิตข้าวครบวงจร (จากท้องนา สู่ท่าเรือ) การผลิตเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ข้าวปลอดภัย ข้าวอินทรีย์ และการเชื่อมโยงข้าวคุณภาพกับสหกรณ์เครือข่าย โดยสหกรณ์บริหารงานยึดหลัก 5 กระบวนการที่ดีสู่ความสำเร็จ (5 Good To Success) ประกอบด้วย แปลงนาดี จัดเก็บวัตถุดิบดี โรงงานดี เอกสารและข้อมูลดี การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานดี สมาชิกทำดีบวกเงินเพิ่มต่อตัน ดังนี้ สมาชิกนาแปลงใหญ่เพิ่ม 200 บาท นาหว่านและนาหยอด ข้าวปลอดภัยเพิ่ม 500 บาท นาดำ ข้าวอินทรีย์เพิ่ม 1,000 บาท เป็นต้น พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 18,801 ไร่ สมาชิก 580 ราย สัดส่วนการจำหน่ายต่างประเทศ 62%  ในประเทศ 38%


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.