Header Ads
“ทำการฝึกจนเชี่ยวชาญ พร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ”


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน เสนาธิการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีของกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2565

กองเรือยุทธการจัดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และการฝึกของหน่วยต่าง ๆ ตามแผนการฝึกและสนับสนุนการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ

ในกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 2565

ตามนโยบายและคำแนะนำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการประจำปีงบประมาณ 2565 (Commander Guidance) มุ่งเน้นการปฏิบัติตามภารกิจหลัก หรือ Main Effort คือการเตรียมกำลังให้พร้อมปฏิบัติการทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี กับให้พิจารณากำหนดหัวข้อการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือซึ่งกองเรือยุทธการจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ Combat Staff ของกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล สำหรับเตรียมเข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือ 65

การฝึกองค์บุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์บุคคล องค์วัตถุ และ

องค์ยุทธวิธี ของกองเรือยุทธการมีความพร้อมในระดับพื้นฐาน (Basic Tactic) มุ่งเน้นการเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดขีดความสามารถตามระดับความพร้อมรบ โดยให้แต่ละกองเรือ มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถตามสาขาปฏิบัติการในห้วงต้นของการฝึกฯ ก่อน จากนั้นจะทำการฝึกร่วมกันหัวข้อที่ต้องปฏิบัติการร่วมกัน เช่น การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ และการฝึกปราบเรือดำน้ำ ในห้วงสุดท้ายของการออกเรือในทะเล เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.