Header Ads
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก    โดยในเวลา 10.00 น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทาง   ถึงยัง เรือหลวงจักรีนฤเบศร  ซึ่งจอดเทียบท่า ภายในท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก  สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการรวมถึง นายทหารระดับสูงตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือได้ขึ้นแท่นรับการยิงสลุตคำนับ  โดยกองเรือยุทธการ ได้จัดเรือหลวงคีรีรัฐ ทำการยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือจำนวน 19 นัด โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล โดยกล่าวว่าพื้นที่สัตหีบเป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ทั้งส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการรักษาอธิปไตย ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทุกหน่วยได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย แสดงให้เห็นถึงความสามารถของหน่วยที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม  พร้อมทั้งเน้นย้ำกำลังพลทุกนายว่า "ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นที่ผ่านมา ด้วยความจงรักภักดี ความรัก ความสามัคคี มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต สมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น ประสานงานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น ถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง โดยยึดนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นกรอบทิศทางหลักและแนวทางปฏิบัติงานที่สำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565   เพื่อร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนากองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป"

ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยต่างๆในพื้นที่ เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานรวมถึงอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงาน  

โดยการตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบของผู้บัญชาการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.