Header Ads
เชียงราย - มทบ.37 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับน้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. พล.ต. ศุภฤกษ์   สถาพรผล ผบ.มทบ.37 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจน้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 สังกัด มทบ.37 และ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ในการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกที่มีความมุ่งหมายในการป้องกัน, พิทักษ์กำลังพล และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและการสูญเสียชีวิต ณ อาคาร ร้อย.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคติดเชื้อฯ แล้ว น้องทหารกองประจำการ ยังจะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการพัฒนา ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จว.ช.ร. และ ยังสร้างความอุ่นใจแก่ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของกำลังพลต่อไป


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย  รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.